ارکان فصلنامه احیاء


اعضای تحریریه:

سید مجتبی موسویان،
امیربنی عامریان،

وحید حائری
طراح جلد، گرافیست و صفحه آرا:

محمد رضا محتشمی کیا
عکس روی جلد:

مجتبی چناری


شورای سیاست گذاری:

مهندس سیدمحمد بهشتی
دکتر حسین عبده تبریزی

دکتر پرویز پیران

دکتر محمدسعید ایزدی

دکتر نصرتالله تاجیک

دکتر ناصر بنیادی


صاحب امتیاز:

صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی
مدیر مسئول:

پرهام جانفشان عراقی
سردبیر:

علی مختاری طالقانی
مدیر اجرایی:

سید امین صانعی مهری
دانلود نشریه

شماره دوم
تابستان 1397

نشریه احیاء بناها و بافتهای تاریخی

شماره اول
زمستان 1396

نشریه احیاء بناها و بافتهای تاریخی

دانلود شماره اول

تماس با ما

فرم خرید

آدرس

صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی 
 

نشانی: تهران، میدان بهارستان، خیابان
اکباتان،عمارت تاریخی مسعودیه
تلفن: 33992017 - 33930049 - 021 داخلی 217
پست الکترونیک: info@ehyajournal.ir
نشانی اینترنتی: www.ehyajournal.ir